Wczytywanie

Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumieć należy:

a) Usługodawca – Zarezewruj-online.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Śniadeckich 29B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000667944,

b) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną,

c) Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę w sieci Internet pod adresem WWW: http://zarezerwuj-online.pl/

d) Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Przedsiębiorców, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług,

e) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto Użytkownika w Serwisie w celu rejestrowania oraz zamawiania wizyt w zakładach prowadzonych przez Przedsiębiorców,

f) Przedsiębiorca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto Przedsiębiorcy w Serwisie w celu rejestrowania oraz przyjmowania wizyt Użytkowników wprowadzonym przez siebie zakładzie,

g) Usługi – wysyłanie i odbieraniu przez Usługodawcę w ramach Serwisu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorców (Użytkowników oraz Przedsiębiorców), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników oraz Przedsiębiorców w ramach Serwisu Usługi na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

§ 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników

1. Usługodawca w ramach prowadzonego przez siebie Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom: .

a) tworzenia Kont Użytkownika, w ramach których Użytkownicy będą mogli publikować informacje o sobie oraz rezerwować wizyty (nabywać usługi) u tych Przedsiębiorców, którzy wykupili w Serwisie rozszerzony pakiet usług o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu,.

b) korzystania ze znajdującej się w Serwisie wyszukiwarki Przedsiębiorców;.

c) zadawania pytań Przedsiębiorcom,.

d) publikowania opinii o Przedsiębiorcach,.

e) wystawiania ocen usług świadczonych przez Przedsiębiorców..

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi wskazane w niniejszym paragrafie nieodpłatne. Rejestracja, założenie, utrzymanie oraz usunięcie konta w Serwisie są darmowe..

3. Wprowadzenie ewentualnych należności lub opłat abonamentowych w zamian za świadczenie Usług wskazanych w niniejszym paragrafie, jak również wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług możliwe jest jedynie przy jednoczesnej zmianie treści Regulaminu z zachowaniem trybu powiadomienia Użytkowników o którym mowa w § 9 Regulaminu. .

§ 3. Usługi świadczone na rzecz Przedsiębiorców

1. Usługodawca w ramach prowadzonego przez siebie Serwisu świadczy na rzecz Przedsiębiorców Usługi nieodpłatne oraz odpłatne..

2. Do usług nieodpłatnych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należą w szczególności:.

a) rejestracja i założenie Konta przez Przedsiębiorcę w Serwisie,.

b) umieszczenie i edycja przez Przedsiębiorcę w Serwisie informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, skatalogowanych według lokalizacji oraz kategorii świadczonych przez Przedsiębiorców usług..

3. Do informacji, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu, należą wyłącznie informacje publicznie dostępne oraz upubliczniane przez Przedsiębiorcę w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)..

4. Do usług odpłatnych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy .

w szczególności udostępnienie Przedsiębiorcy szerszego pakietu funkcjonalności Serwisu, polegającego na:.

a) umożliwieniu Przedsiębiorcy publikowania i edycji w serwisie szerszego zakresu informacji o prowadzonej przez siebie działalności (tj. informacji wykraczających poza katalog wskazany w ust. 3 powyżej w ramach udostępnianych Przedsiębiorcy zakładek „o nas”, „kontakt”, „jak dotrzeć” itp.), w tym informacji o osobach wchodzących w skład jego załogi pracowniczej w zakładzie, godzinach ich pracy oraz usługach i cenach usług przez nich świadczonych,.

b) umożliwieniu Przedsiębiorcy wystawiania w ramach Serwisu ofert świadczonych przez siebie usług,.

c) umożliwieniu Użytkownikom rezerwację wizyt (nabywanie usług) znajdujących się w ofercie Przedsiębiorcy,.

d) otrzymywaniu powiadomień e-mail o nowych informacjach i opiniach wystawianych przez Użytkowników na temat Przedsiębiorcy,.

e) umożliwieniu odnoszenie się przez Przedsiębiorcy do opinii Użytkowników wystawionych na swój temat oraz odpowiadania na zadane przez Użytkowników pytania..

5. Wysokość opłat za świadczenie Usług o których mowa w ust. 4 powyżej jak również ustalenie warunków i terminów płatności ustalane jest na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy Usługodawcą oraz Przedsiębiorcą..

6. Wprowadzenie dodatkowych należności lub opłat abonamentowych w zamian za świadczenie Usług wskazanych w niniejszym paragrafie, jak również wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług możliwe jest jedynie przy jednoczesnej zmianie treści Regulaminu z zachowaniem trybu powiadomienia Użytkowników o którym mowa w § 9 Regulaminu. .

§ 4. Warunki świadczenia usług

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług oferowanych przez Przedsiębiorcę w ramach Serwisu Użytkownik lub Przedsiębiorcą muszą dysponować urządzeniem elektronicznym posiadającym dostęp do sieci Internet oraz zainstalowane oprogramowanie umożliwiające korzystanie ze stron Internetowych (tj. posiadać przeglądarkę internetową)..

2. Usługodawca dokłada należytej profesjonalnej staranności w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności prowadzonego przez siebie Serwisu. Usługodawca zastrzega jednocześnie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku okolicznościami technicznymi takimi jak zaplanowana modernizacja lub przebudowa Serwisu, konserwacja serwerów. .

3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu powstałe w związku z zaistnieniem okoliczności od niego niezależnych (siła wyższa). .

§ 5. Umieszczanie treści w Serwisie

1. Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie każdorazowo są opatrywane jego indywidualnym podpisem (nickiem, bądź imieniem i nazwiskiem)..

2. Treści umieszczane przez Przedsiębiorców w Serwisie, są opatrywane jego indywidualnym podpisem (imieniem i nazwiskiem oraz nazwą prowadzonego przedsiębiorstwa) oraz mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Przedsiębiorcy..

3. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia (tej samej usługi). Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych oraz marketingowych..

4. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Przedsiębiorców na ich własnych oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami. .

5. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, niezgodnych z prawdą oraz wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd..

6. Informacje, opinie oraz komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej i tym podobnych, używanie wyrażeń wprowadzających w błąd lub mogących zostać uznane za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa..

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Przedsiębiorców. Użytkownik lub Przedsiębiorca, którzy uważają, że dany komentarz, opinia lub informacja narusza zasady niniejszego Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić Usługodawcę o tym fakcie, który bez zbędnej zwłoki przeprowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy w danym przypadku doszło do naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, komentarzy lub informacji naruszających Regulamin bez informowania o tym fakcie Użytkowników lub Przedsiębiorców..

§ 6. Baza danych Przedsiębiorców

1. Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu prowadzi bazę danych Przedsiębiorców. Baza danych o której mowa w zdaniu pierwszym obejmuje wyłącznie dane stanowiące informacje publicznie dostępne oraz upubliczniane przez Przedsiębiorcę w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)..

2. Przedsiębiorca, który utworzył konto w Serwisie uzyskuje uprawnienie do wprowadzania oraz edycji danych o których mowa w ust. 1 powyżej. .

3. Przedsiębiorca, który zawrze z Usługodawcą umowę cywilnoprawną o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu uzyska uprawnienie do uzupełniania swojego profilu oraz edytowania treści w nim zawartym w zakresie szerszym, niż wskazany w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej. W szczególności dotyczy to możliwości udostępniania oraz edycji: .

a) informacji o prowadzonej działalności;.

b) zdjęć profilowych;.

c) informacji o osobach wchodzących w skład załogi pracowniczej w zakładzie, godzinach ich pracy oraz usługach i cenach usług przez nich świadczonych,.

d) odpowiadania na opinie wystawione przez Użytkowników;.

e) odpowiadania na zadane przez Użytkowników pytania;.

f) przeglądania statystyk Konta..

4. Przedsiębiorca wprowadzając do bazy danych informacje, o których mowa w ust. 3 lit. c) oświadcza, że uzyskał zgody osób wchodzących w skład załogi pracowniczej na upublicznienie oraz rozpowszechnienie ich danych osobowych. Każda z osób o których mowa w zdaniu pierwszym może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie jego danych z Serwisu..

5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Przedsiębiorcy, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość lub w sytuacji w której stwierdzi, że informacje te naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady i warunki niniejszego Regulaminu..

6. Przedsiębiorca może zamieszczać jedynie takie zdjęcia, które przedstawiają jego osobiście lub miejsce w którym prowadzi działalność gospodarczą. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego zdjęcia oraz swojego wizerunku. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Przedsiębiorcę zdjęć innych osób (w tym: pracowników). .

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć dodanych przez Przedsiębiorcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie Przedsiębiorcy w sytuacji w której uzna, że dodane zdjęcie narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady .

i warunki niniejszego Regulaminu. .

8. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji..

9. Przedsiębiorca który nie wyraża woli na to, by jego dane o których mowa w ust. 2 powyżej zostały umieszczone w bazie danych przedsiębiorców powiadomi o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca niezwłocznie usunie dane o których mowa w zdaniu pierwszym..

§ 7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację oraz założenie Konta w Serwisie..

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu..

3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik lub Przedsiębiorca: .

a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Przedsiębiorę na ich prezentację na Profilu;.

b) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;.

c) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych..

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony..

5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik lub Przedsiębiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody..

6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. .

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Przedsiębiorcom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie..

8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika lub Przedsiębiorcy danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane..

9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Przedsiębiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez nich profilach odbywa się za ich zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

10. Użytkownik lub Przedsiębiorca może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez Przedsiębiorcę nie powoduje usunięcia jego danych w Serwisie. Przedsiębiorca po usunięciu konta może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o usunięcie jego danych w Serwisie. Dane zostają usunięcie przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku..

11. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym..

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Przedsiębiorcy jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu..

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi oraz Przedsiębiorcy nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy. .

§ 8. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą..

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Przedsiębiorcę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Przedsiębiorców oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik oraz Przedsiębiorca przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Serwisu..

3. Użytkownik lub Przedsiębiorca ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych..

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy w związku z ewentualnymi szkodami mogącymi powstać w wyniku korzystania z Serwisu, w tym w szczególności szkodami wynikającymi z:.

a) odwołania przez Użytkownika zarezerwowanej wizyty (nabytej usługi) u Przedsiębiorcy,.

b) nieuregulowanie przez Użytkownika należności za odbytą wizytę (nabytą usługę)..

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w związku z ewentualnymi szkodami mogącymi powstać w wyniku korzystania z Serwisu, w tym w szczególności szkodami wynikającymi z: .

a) odwołaniem przez Przedsiębiorcę zarezerwowanej wizyty (nabytej usługi) z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy,.

b) przebiegiem wizyty (jakością nabytej usługi) u Przedsiębiorcy niespełniającej oczekiwań Użytkownika..

4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Przedsiębiorcy. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności..

5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz za należytą jakość towarów i usług. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań..

6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części..

7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Przedsiębiorcę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Przedsiębiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych..

8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści..

§ 9. Reklamacje

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem..

2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc wiadomość na adres e-mail Usługodawcy..

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej z której dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej..

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Przedsiębiorcę w terminie nie później niż 14 (czternaście) dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy..

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin..

§10. Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu następować będzie w drodze jednostronnej decyzji Usługodawcy. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje wszystkich Użytkowników oraz Przedsiębiorców drogą poczty elektronicznej na adres e-mail w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie. W tym terminie Użytkownik lub Przedsiębiorca będą uprawnieni do niewyrażenia zgody na proponowane zmiany Regulaminu oraz usunięcie swoich kont w Serwisie (wypowiedzenie zawartych umów cywilnoprawnych) bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji względem Usługodawcy..

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie..

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego..

4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.